Voorwaarden Solex verhuur in de Hof van Twente “Twentsche Haagje” ( hierna te noemen “TH”)

Art. 1  Huurder verklaart schriftelijk dat alle personen die in zijn groep rijden kennis hebben genomen van de verhuurvoorwaarden

Art.2   Solexverhuur TH levert u een Solex in perfecte staat. U wordt geacht dit zelf te hebben vastgesteld. De Solex dient in dezelfde perfecte staat te worden ingeleverd na de tocht.

Ervaart u tijdens de tocht eventuele technische problemen dan bent u verplicht dit tijdens de rit te melden, teneinde schade aan de Solex en mogelijk van persoonlijke aard te voorkomen. Er wordt een vervangende Solex gebracht.  
Er dient een borgsom te worden betaald voor aanvang van de tocht;
mits de Solex in dezelfde perfecte staat weer wordt ingeleverd krijgt u die retour .
De borgsom bedraagt voor verhuur € 50 per Solex met maximum van € 300,-
  
 Art.3   U rijdt op een brommertje. Oliespetters ed zijn mogelijk, kom derhalve niet in uw “zondagse pak” op de Solex rijden, schade aan persoonlijke bezittingen kan niet worden gedeclareerd.

Voor alle schade ten gevolge van diefstal of elke andere schade ongeacht hoe deze is veroorzaakt of toegebracht aan de Solex is de huurder aansprakelijk. Ongeacht of dit door toe doen van de huurder of door derden is veroorzaakt. De huurder zal alle daar uit voortvloeiende kosten en/ of kosten van vervanging, waarin begrepen de kosten voor arbeidsloon alsmede beschadigde onderdelen contant aan Solexverhuur TH uiterlijk voldoen op de overeen gekomen inleverdatum van de Solex. Solexverhuur TH is ten allen tijde gerechtigd eventuele schade te verrekenen met de gestorte waarborgsom. Onverminderd het recht van TH op aanvullende vergoeding schade.

Art.4  Rijden op de Solex is alleen toegestaan als u in bezit bent van een geldig bromfiets/ motor of autorijbewijs.
Uiteraard worden huurder en medehuurders geacht zich op weg te begeven met inachtneming van de landelijk wettelijk van toepassing zijnde verkeersregels.
Alcoholgebruik is niet toegestaan, bedenk dat u daarmee een beroep op uw eigen WA verzekering en de WA verzekering die u geniet tijdens het besturen van de Solex in gevaar brengt .
Huurder en medehuurders dragen ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle aansprakelijkheid voor alle schade die huurder en medehuurder aan zichzelf en/ of derden toebrengen. De verhuurder TH is hiervan volledig gevrijwaard.

 

Art.5  Solexverhuur TH is ten allen tijde gerechtigd om bij vermeend misbruik van de Solex deze in te nemen.

Art.6   In geval van diefstal is de huurder aansprakelijk voor de nieuwwaarde groot €1200,00 van de Solex daar deze eventuele schade door TH niet verzekerd kan worden.
De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

Art.7   De huurder zal zich als een goed beheerder de hem verhuurde Solex verzorgen en deze ook dienovereenkomstig behandelen. Rijden onder invloed van drugs, alcohol of medicatie die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden is niet toegestaan. Tegen trottoirbanden rijden is verboden. even als  langdurig stilstaan met een draaiende  motor, hierdoor verbranden de banden; dit valt onder het eigen risico
Solex is geen crossbrommertje, dus niet over zandpaden , in bermen rijden of  tegen elkaar botsen.
De Solex is een eenmansbrommertje en niet geschikt om meerdere volwassenen op te vervoeren.
Er is een maximaal toegestaan gewicht,
 we verhuren niet aan personen die de  130 KG te boven gaan .  

Art.8   Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde Solex aan derden in onderhuur of in gebruik af te staan of de rechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

 Art.9  U bent als bestuurder van de Solex in de zin van het wegenverkeersreglement en verkeerswetten WA verzekerd. Met een eigen risico bij een schuldschade welke  € 175,= per gebeurtenis bedraagt en dient door de huurder na het voorval bij inlevering aan de verhuurder te worden voldaan respectievelijk vindt verrekening van de waarborgsom plaats. Het bedrag van cascoschade aan de Solex zal na expertise aan de huurder in rekening worden gebracht.

Berijden en besturen van de Solex gebeurt geheel op eigen risico.

Huurder en medehuurders dragen ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door of vanwege de huurder en medehuurders met het gehuurde aan zichzelf en/of aan derden of goederen wordt toegebracht en zullen verhuurder volledig vrijwaren.

Indien de groep Solexhuurders het aantal van 20 te boven gaat dient van rechtswege de groep te worden verdeeld in 2 groepen 

Art.10    Wilt u de Solex langer huren dan de overeengekomen periode dan dit gaarne tijdig melden. Voor overschrijding van de huurperiode geldt per afgerond kwartier een tarief van 2,50 € per Solex

Art.11   Bij reservering wordt u een huurovereenkomst toegezonden welk we graag zo spoedig mogelijk ivm tijdig reserveren van uw Solex retour ontvangen. Bij groepen groter dan 10 personen dient 10 % van het overeengekomen bedrag voor de  huurovereenkomst binnen 8 dagen aan ons te worden overgemaakt. De reservering is van kracht na ontvangst van de 10 %

Art. 12  Indien een tocht door huurder wordt geannuleerd dient dit tenminste  4 weken voor aanvang van de tocht te gebeuren. De huurder is 10 % van de huursom verschuldigd. Dit bedrag wordt weliswaar in rekening gebracht maar gaat niet verloren, het bedrag blijft in depot staan en is te verrekenen  bij een volgende Solextour .
Voor gereserveerde Solexen waarvan op de dag van de tour geen gebruik wordt gemaakt is de helft van de huurprijs verschuldigd niet van toepassing als u ons daarvan tot 24 uur van te voren op de hoogte brengt.

Art.13   Bij afhalen van de Solexen dienen u en uw medehuurders zich te legitimeren, u dient uw rijbewijs,  bromfietsrijbewijs te overleggen, anders mag u niet rijden.

Art. 14  Als onder bepaalde weersomstandigheden de veiligheid in het geding komt,- zulks naar oordeel van de verhuurder -, heeft deze het recht de tocht zonder kosten wederzijds te annuleren. Natuurlijk gaat u niet rijden bij hevige regen, u moet een goede herinnering overhouden aan Solex rijden

Verhuur is dagelijks vanaf  10.00 uur tot 16 uur .
De Solexen worden per dagdeel verhuurd tenzij anders overeengekomen.
 
In de regel wordt een huurperiode van 2 1/2 uur als dagdeel aangemerkt.

De Solexverhuur is inclusief brandstof en de WA verzekering zoals die wettelijk verplicht is voor deelname aan het verkeer met een snor/bromfiets.

 

Huurvoorwaarden vastgesteld en van toepassing miv 1 januari 2019

Twente per Solex
Twente per Solex
Twente per Solex
Twente per Solex
Twente per Solex
Twente per Solex